Regulamin konkursów na Tydzień Wege we Wrocławiu

REGULAMIN KONKURSÓW

TYDZIEŃ WEGE – VIVA WROCŁAW ‘2021

„Zwierzę – kocham, lubię, szanuję” (literacki – L.)

 „Sztuka dobra – nie sztuka mięsa” (kulinarny – K.)

„Roślinni widzą więcej” (graficzny – G.)

§ 1. Postanowienia ogólne

Organizatorem serii konkursów jw. jest Fundacji Międzynarodowy Ruch Na Rzecz – Viva! z siedzibą w Warszawie ul. Kawęczyńska 16/39, zwana dalej Organizatorem.

W każdym z konkursów może wziąć udział dorosła osoba lub zespół osób, w tym także dzieci i młodzież za potwierdzoną zgodą) minimum jednego rodzica lub opiekuna prawnego (w formie podpisanego skanu załącznika nr 2). Ze względu na lokalny charakter do udziału w konkursach zapraszamy szczególnie mieszkańców Wrocławia i okolic.

§ 2. Cele konkursów

Celami tej serii konkursów, realizowanych w ramach XV Ogólnopolskiego Tygodnia Wege, są:

–  propagowanie współczesnego, humanistycznego spojrzenia na kwestię praw zwierząt wśród wszystkich grup wiekowych – także wśród dzieci i młodzieży;

– wspieranie wrocławskich, w pełni roślinnych punktów gastronomicznych;

– rozwijanie lokalnych inicjatyw na rzecz poprawy losu wszystkich zwierząt;  

– rozwijanie umiejętności literackich, ze wskazaniem na poprawność językową (L.),

– rozwijanie zdolności kulinarnych i estetycznych (K.);

– rozwijanie umiejętności artystycznych (G.).

§ 3. Zadania konkursowe

 • Stworzenie małej formy literackiej (np. opowiadania, noweli, itp. – maksymalnie 10 000 znaków (wszystkich – łącznie ze spacjami)) skłaniającej do refleksji nad rolą, losem, uczuciami lub prawami zwierząt i zachęcające do wegańskiego spojrzenia na innych niż ludzie mieszkańców Ziemi Do tekstu można dołączyć również własne, odpowiednie ilustracje, ew. takie, do których prawa autorskie mogą zostać przeniesione na rzecz Organizatora. Prócz imienia i nazwiska uczestnika należy również przesłać ew. zgodę na uczestnictwo (<18l);
 • Wykonanie własnego,  atrakcyjnego (smakowo i/lub wizualnie) dania w pełni roślinnego (wegańskiego) oraz przesłanie jego odpowiedniego zdjęcia i opisu (recepty, sposobu wykonania) na adres Organizatora;
 • Wykonanie oryginalnej pracy graficznej (rysunku, malarstwa, komiksu, kolażu, innej pracy artystycznej) skłaniającej do szanowania życia i praw zwierząt (zgodnego z wegańskim światopoglądem) oraz przesłanie jej skanu (lub dobrej jakości zdjęcia) w minimalnej rozdzielczości 300dpi/A6 na adres Organizatora.

Prace konkursowe należy przesłać na adres Organizatora (wroclaw@viva.org) w odpowiednim terminie i formie (zdjęcia/skany o rozdzielczości min. 300 dpi dla formatu A6, opis w pliku tekstowym, dane kontaktowe uczestnika) + ew. skan podpisanej przez prawnego opiekuna zgody dla niepełnoletnich uczestnika.

§ 4. Zasady oceny prac

Prace będą oceniane przez specjalistów poszczególnych dziedzin, zaproszonych przez Organizatora – pod kątem:

 • zgodności pracy z założeniami konkursu, wartości artystycznej, poprawności posługiwania się polskim językiem literackim, dodatkowo może zostać uwzględniona wartość artystyczna ew. autorskich ilustracji, na ocenę może mieć też wpływ wiek uczestniczki/uczestnika.

K. zgodności pracy z założeniami konkursu, wartości artystycznej, kompozycji, wyjątkowości pracy, poprawności językowej załączonego przepisu, na ocenę może mieć wpływ wiek uczestniczki/uczestnika.

 • zgodności pracy z założeniami konkursu, wartości artystycznej, przesłania, kompozycji, wyjątkowości pracy, na ocenę może mieć wpływ wiek uczestniczki/uczestnika.

§ 5. Nagrody konkursowe

Dla laureatów konkursu literackiego (L.) przewidziane są następujące nagrody:

 1. Publikacja nagrodzonej pracy w miesięczniku VEGE, dyplom uznania i upominki fundacyjne i punktu odbioru;
 2. Książka „Jak stworzyć wegański świat”, dyplom, upominki fundacyjne i punktu odbioru;
 3. Profesjonalna publikacja pracy w formie książeczki A6, 12 szt., dyplom uznania, upominki fundacyjne i punktu odbioru.

Dla laureatów konkursu kulinarnego (K.) przewidziane są nagrody jak niżej:

 1. Książka „Warzywa górą” Katarzyny Gubały z dedykacją autorki(!), dyplom uznania, upominki fundacyjne i punktu odbioru;
 2. Książka „Wegenerata bieg przez kuchnię” P. Ignaszewskiego, dyplom, upominki fundacyjne i punktu odbioru;
 3. Książka kucharska „Bez jaj”,  dyplom, upominki fundacyjne i punktu odbioru.

Dla laureatów konkursu graficznego (G.) przygotowano następujące nagrody:

 1. Voucher o wartości 100zł na zakupy w sklepiku Fundacji Viva, dyplom uznania, upominki fundacyjne i punktu odbioru;
 2. Koszulka „Białe kłamstwa” (rozmiar i krój w ramach możliwości), dyplom, upominki fundacyjne i punktu odbioru;
 3. Profesjonalny druk pracy konkursowej w formie pocztówek (A6, 12 szt.), dyplom, upominki fundacyjne i punktu odbioru.

Dodatkowe upominki w miejscach odbioru nagród będą związane z charakterem współpracujących z Organizatorem wegańskich punktów gastronomicznych, do wyboru przez laureatów (Vega – bar wegański, Najadacze.pl lub Alternatywy 4).

Organizator może zdecydować o przyznaniu dodatkowych wyróżnień/nagród dodatkowych (np. dla najmłodszego uczestnika, za najciekawszą pracę dziecięcą, itp.) np. na wniosek Komisji Sędziowskiej – w miarę możliwości (w tym zasobu przewidzianych na tego typu cele upominków fundacyjnych).

§ 6. Ważne terminy

05-24 maja 2021 – czas na przesyłanie prace konkursowych na adres mailowy: wroclaw@viva.org.pl. Prace konkursowe nie będą tajne i mogą być też publikowane w tym czasie na stronach Organizatora.

28 maja 2021 – ogłoszenie wyników konkursu – równolegle na facebookowej stronie Viva! Akcja dla zwierząt, Wrocław oraz na stronie www.viva.org.pl

30 maja – 14 czerwca 2021 – odbiór nagród (we wcześniej uzgodnionym z Organizatorem, wybranym punkcie gastronomicznym: Vega – Bar Wegański,  Najadacze.pl, Alternatywy 4 – w godzinach otwarcia tych punktów). Po tym czasie, nieodebrane nagrody mogą wrócić do puli Organizatora.

§ 7. Postanowienia końcowe

W przypadku skutecznego (zgodnego z regulaminem) zgłoszenia się w danym konkursie mniej niż trzech uczestników Organizator może przyznać nagrody inne niż główne (np. upominki).

Biorąc dobrowolny udział w konkursie uczestnik/zespół zgadza się na przeniesienie praw autorskich do swojej pracy na rzecz Organizatora i zaświadcza, że przesłana praca jest jego dziełem (lub posiada do niej prawa – tylko w przypadku zdjęć). Uczestnicy łamiący powszechnie przyjęte prawa autorskie zostaną zdyskwalifikowani.

Uczestnicy konkursów zostaną poinformowani o wynikach na stronie facebookowej Viva Akcja dla zwierząt Wrocław.  Dodatkowo laureatom zostanie przesłana wiadomość o rozstrzygnięciu konkursu na podany adres kontaktowy (e-mail).

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian i uzupełnień zasad konkursów, o ile będą wymagały tego nieprzewidziane okoliczności.

Decyzje Komisji Sędziowskiej są niepodważalne i nie podlegają oprotestowaniu.

ZAŁĄCZNIK NR 1 (RODO)

W związku z przetwarzaniem danych osobowych informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt – Viva! (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą ul. Kawęczyńska 16 lok 39, 03-772 Warszawa. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Kawęczyńska 16 lok 39, 03-772 Warszawa, telefonicznie: 0801011902 – czynne codziennie od 09:00 do 17:00 (z telefonów komórkowych 22 828 43 29), lub drogą mailową: biuro@viva.org.pl.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem mailowym: iodo@rt-net.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny.
 4. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu:
 5. a) przyjęcia zgłoszenia konkursowego, rozstrzygnięcia konkursu, wyłonienia zwycięzców oraz przyznania nagród w ramach „Tygodnia Wege” – art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
 6. b) rozpatrzenia reklamacji oraz w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń związanych z organizacją konkursu – art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 7. Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.
 8. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 9. Administrator będzie przekazywał dane osobowe innym podmiotom, tylko na podstawie przepisów prawa lub umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, w tym do organizacji będących sponsorami nagród,
 10. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez okres niezbędny na dochodzenie i obronę roszczeń, tj. 3 lata od zakończenia roku, w którym odbył się konkurs.
 11. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 12. Skargę na działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 13. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek ich niepodanie uniemożliwi udział w konkursie.
 14. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

ZAŁĄCZNIK NR 2.

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego niepełnoletniego uczestnika konkursu

Ja niżej podpisany/a (imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego)

………………………………………………………………………………………………………….

oświadczam, że z związku z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 2016, poz.922) wyrażam zgodę na wykorzystanie danych osobowych mojego dziecka
(imię i nazwisko oraz wiek dziecka)

………………………………………………………………………………………………….

w celach związanych z konkursem w ramach 15. Ogólnopolskiego Tygodnia Wege, organizowanego przez Fundację Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt Viva! oraz akceptuję postanowienia Regulaminu Konkursu.

……………………………………                                                              …………………………………….

(miejscowość, data)                                                                           (czytelny podpis rodzica/opiekuna)

Facebook Comments

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Shares
Skip to content