FAQ / ECI ZA KOSMETYKAMI BEZ OKRUCIEŃSTWA

1.      Czy testy kosmetyków na zwierzętach nie są już zakazane w UE?

Testy produktów kosmetycznych i ich składników na zwierzętach są zakazane w UE od 2009 roku, a zakaz sprzedaży na terenie UE produktów i składników kosmetycznych testowanych na zwierzętach został w pełni wprowadzony w marcu 2013 roku. Zakazy te – zawarte w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) – zostały zaprojektowane w taki sposób, aby zwierzęta nie cierpiały z powodu opracowywania lub wprowadzania do obrotu kosmetyków i ich składników, a procesy bez testów na zwierzętach były wykorzystywane do zapewnienia bezpieczeństwa produktów.

Pomimo zakazów Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA), wspierana przez Komisję Europejską i Radę Odwoławczą ECHA, nadal domaga się kolejnych, nowych testów na zwierzętach pod kątem chemikaliów stosowanych jako składniki kosmetyków w ramach Rozporządzenia o Rejestracji, Ocenie, Autoryzacji i Ograniczeniu Chemikaliów (REACH). Ta postawa – którą teraz stosują nawet do chemikaliów używanych wyłącznie w kosmetykach – podważa zakazy i jest sprzeczna z intencją ustawodawców, którzy ją tworzyli, aby zwierzęta nie cierpiały i nie umierały przez kosmetyki.

ECHA – Komisja oraz ich Rada Odwoławcza ECHA twierdzą, że testy na zwierzętach są potrzebne do ochrony pracowników produkcji i środowiska, ponieważ rozporządzenie w sprawie kosmetyków obejmuje jedynie bezpieczeństwo konsumentów. Stanowisko to wprowadza sztuczny podział na konsumentów i pracowników, lekceważy długą historię bezpiecznego stosowania wielu z tych składników, narusza prawny wymóg stosowania metod bez udziału zwierząt zamiast badań na nich, gdy tylko jest to możliwe, i zmusza organy nadzorujące kosmetyki do ignorowania wyników testów na zwierzętach, aby uniknąć naruszania zakazów.

2.      Czym jest Europejska Inicjatywa Obywatelska (ECI) i jak pomoże w tej sytuacji?

Europejska Inicjatywa Obywatelska to mechanizm, dzięki któremu obywatele europejscy mogą wezwać Komisję Europejską do zaproponowania nowego ustawodawstwa w danej kwestii. Aby inicjatywa została rozpatrzona przez Komisję, musi uzyskać poparcie co najmniej miliona obywateli UE w formie podpisów. W przeciwieństwie do petycji Europejska Inicjatywa Obywatelska zwraca się bezpośrednio do Komisji i może skutkować zmianami w prawie UE.

W ramach tej europejskiej inicjatywy obywatelskiej wzywa się Komisję do ochrony i wzmocnienia zakazu testowania kosmetyków na zwierzętach poprzez zapewnienie, że do oceny bezpieczeństwa produktów kosmetycznych i ich składników dla konsumentów, pracowników i środowiska stosowane są wyłącznie metody bez udziału zwierząt. Ponadto wzywa się Komisję do przekształcenia szerszych unijnych przepisów dotyczących chemikaliów poprzez zapewnienie, że są one przetwarzane bez dodawania nowych wymogów testowania na zwierzętach oraz do modernizacji procesów naukowych w UE poprzez zobowiązanie się do przedstawienia wniosku ustawodawczego nakreślającego schemat postępowania w celu stopniowego wycofywania wszystkich testów na zwierzętach w UE.

Promując przejście na badania i testy bez udziału zwierząt, które są odpowiednie dla człowieka, ta Europejska Inicjatywa Obywatelska może każdego roku uratować miliony zwierząt przed cierpieniem i śmiercią oraz poprawić ochronę zdrowia ludzi i środowiska.

Podpisz Europejską Inicjatywę Obywatelską przeciwko wznowieniu testów na zwierzętach #EndAnimalTesting

3.    Czy kosmetyki mogą być bezpieczne bez testów na zwierzętach?

Bezpieczne kosmetyki bez testów na zwierzętach nie są nowym pomysłem – wiele firm od dziesięcioleci jest wolnych od okrucieństwa.

W rzeczywistości kosmetyki bez testów na zwierzętach mogą być bezpieczniejsze. Testy toksyczności przeprowadzane na zwierzętach opierają się na założeniu, że wpływ produktu lub jego składnika na zwierzęta może dostarczyć informacji, dzięki którym można przewidzieć, co stanie się z ludźmi lub środowiskiem, ale istnieją poważne i rosnące obawy, że w rzeczywistości tak nie jest.

Wiele testów na zwierzętach wymaganych przez prawo nie zostało nawet formalnie zatwierdzonych, co oznacza, że ​​ich podstawy naukowe, wiarygodność i znaczenie dla ludzi nie zostały wykazane w zadowalający sposób. Nawet te testy, które zostały zatwierdzone, mogą być zawodne, nie dając tego samego wyniku po powtórzeniu badania.

Biorąc pod uwagę biologiczne różnice między ludźmi a zwierzętami powszechnie stosowanymi w testach toksyczności, nadmierne dawki, na które są narażone zwierzęta, oraz nienaturalne i stresujące warunki, które muszą znosić w laboratorium, nie będzie zaskoczeniem, że alternatywy bardziej odpowiednie dla człowieka mogą lepiej chronić ludzi.

Zakazy testowania kosmetyków na zwierzętach i ich sprzedaży spowodowały ogromny rozwój metod oceny bezpieczeństwa kosmetyków i ich składników bez udziału zwierząt. Lepsze i bardziej zaawansowane podejścia obejmujące wykorzystanie najnowocześniejszych narzędzi, takich jak trójwymiarowe modele tkanek i zaawansowane symulacje komputerowe, są obecnie wykorzystywane do zapewnienia produkcji bezpiecznych kosmetyków bez krzywdzenia zwierząt.

Należy również zauważyć, że wiele składników kosmetyków będących przedmiotem nowych wniosków dotyczących testów na zwierzętach w ramach REACH ma długą historię bezpiecznego stosowania u ludzi. 

W rzadkich przypadkach, gdy bezpieczeństwa produktu kosmetycznego lub składnika nie można wykazać przy użyciu metod niezwierzęcych, najprościej jest ich nie używać.

4.    Popieracie plan działania na rzecz wycofywania eksperymentów na zwierzętach. (A) Dlaczego tylko wycofanie? (B) Czy eksperymenty na zwierzętach nie są nadal potrzebne, na przykład w celu opracowania nowych szczepionek i leków? 

Jedenaście lat po przyjęciu dyrektywy 2010/63/UE w sprawie doświadczeń na zwierzętach, która wzbudziła nadzieje, że badania naukowe w Unii Europejskiej przejdą na metody bezzwierzęce, oficjalne statystyki pokazują, że postęp w tym kierunku jest niezwykle powolny. Liczba eksperymentów na zwierzętach utrzymuje się na stosunkowo stałym poziomie – od 11,4 mln w 2015 r. do 11,2 mln w 2016 r., 10,9 mln w 2017 r. i 10,6 mln w 2018 r. (włączenie Norwegii podnosi tę liczbę do 12,3 mln).

Szybkie pojawianie się zaawansowanych modeli bezzwierzęcych, takich jak organ-on-a-chip (mikroprzepływowy chip do hodowli komórek), testy wielogenowe i modele komputerowe, stwarzają dziś potencjał do zwiększenia tempa i nastawiają optymistycznie w kierunku zastąpienia zwierząt w badaniach i testach. Wspólne Centrum Badawcze KE opracowało kluczowe raporty i podjęło działania mające na celu promowanie wykorzystywania modeli i metod bezzwierzęcych w wielu obszarach badawczych, ale wszystkich zaangażowanych czeka jeszcze dużo do zrobienia. UE wciąż nie posiada dostatecznie obszernego programu politycznego służącego koordynowaniu, eliminowaniu i zastępowaniu doświadczeń na zwierzętach, obejmującego cele obowiązującego prawodawstwa UE oraz środków finansowania. Uważamy, że plan działania jest pilnie potrzebny, aby urzeczywistnić deklarowane ambicje zastąpienia zwierząt w procedurach naukowych. Jako grupy ochrony zwierząt zapewniamy głos zwierzętom i chcemy, aby ich cierpienie skończyło się tak szybko, jak to możliwe. Musimy opierać się na zadeklarowanym przez UE celu ostatecznym – zastąpienie doświadczeń na zwierzętach – i upewnić się, że jesteśmy w stanie zjednoczyć wszystkie zaangażowane strony w większą liczbę pilnych działań. Strategiczne wdrożenie ambitnego planu działania podzielonego na etapy będzie ogromnym krokiem naprzód.

5. Jakie kryteria muszę spełniać, aby kwalifikować się do podpisania pod tą inicjatywą?

Aby móc podpisać Europejską Inicjatywę Obywatelską, musisz być obywatelem UE i być w odpowiednim wieku, aby głosować w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Zasady dotyczące wieku i wymagań dotyczących dowodu tożsamości różnią się w zależności od kraju, więc najlepiej sprawdzić informacje dla każdego państwa członkowskiego UE. Zobacz sekcję Udzielanie wsparcia: https://europa.eu/citizens-initiative/faq_en.

Jeśli nie kwalifikujesz się do podpisania Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej, wciąż możesz pomóc, dzieląc się tymi informacjami z rodziną i przyjaciółmi oraz w mediach społecznościowych.

6. Dlaczego podpisując ECI, muszę podać PESEL i czy to bezpieczne?

Przepisy o europejskiej inicjatywie ustawodawczej (ECI) wymagają, aby każdy sygnatariusz/sygnatariuszka podał/a swój numer PESEL. Jest on niezbędny, by zweryfikować i potwierdzić podpis oraz wiek osoby podpisującej (musi wynosić minimum 18 lat). ECI to wyjątkowy instrument, który po uzyskaniu miliona głosów poparcia kieruje do prac w komisji europejskiej postulat będący przedmiotem inicjatywy! Ranga tego rozwiązania wymaga zweryfikowania osób podpisujących.

Wszystkie dane, które przekazują sygnatariusze i sygnatariuszki są zbierane wyłącznie na potrzeby tej inicjatywy na stronie administrowanej i zabezpieczanej przez komisję europejską. Organizacje (takie jak Viva)  i osoby zachęcające do poparcia inicjatywy ZA KOSMETYKAMI BEZ OKRUCIEŃSTWA WOBEC ZWIERZĄT I EUROPĄ BEZ TESTÓW NA ZWIERZĘTACH nie mają wglądu ani dostępu do zgromadzonych danych.

Więcej informacji o bezpieczeństwie i przechowywaniu danych osób podpisujących petycję: https://europa.eu/citizens-initiative/privacy-policy-concerning-signatories-personal-data-collected-using-central-online-collection_pl

Facebook Comments

Możesz również polubić…

Shares
Skip to content