Regulamin konkursu

Postanowienia ogólne

Organizatorem konkursu jest Fundacja Międzynarodowy Ruch Na Rzecz – Viva! z siedzibą w Warszawie ul. Kawęczyńska 16/39.

Konkurs odbywa się w dniach 05-08 marca 2024 na profilu fundacji na Instagram pod postem konkursowym. Zwycięża 2 osoby wyłonione przez jury konkursu, które o wygranej zostaną powiadomione w komentarzu pod postem 08.03.2024.

Sponsorem nagród jest Mydlarnia Inspiracja Agnieszka Mich. Nagrody to zestawy kosmetyków wegańskich: 1. Masło shea + 2 mydła, 2. Masło shea + mydło

Przebieg konkursu oraz zasady wyłaniania zwycięzców

Pod postem konkursowym opublikowanym 05 marca 2024 na profilu fundacji na Instagram należy napisać odpowiedź na pytanie „Gdyby Dzień Kobiet był kosmetykiem, czym by pachniał?”.

W konkursie może wziąć udział każda osoba obserwująca profil.

O zwycięstwie zadecyduje jury składające się z przedstawicieli fundacji.

Pozostałe postanowienia

W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa. 

Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora. 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania.

Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach losowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540 ze zm.).

W związku z przetwarzaniem danych osobowych informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt – Viva! (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą ul. Kawęczyńska 16 lok 39, 03-772 Warszawa. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Kawęczyńska 16 lok 39, 03-772 Warszawa, telefonicznie: 0801011902– czynne codziennie od 09:00 do 17:00 (z telefonów komórkowych 22 828 43 29), lub drogą mailową: biuro@viva.org.pl.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem mailowym: iodo@rt-net.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny.
 4. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu:

a) przyjęcia zgłoszenia konkursowego, rozstrzygnięcia konkursu, wyłonienia zwycięzców oraz przyznania nagród w ramach „Konkurs z Sklepik Viva” – art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

b) rozpatrzenia reklamacji oraz w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń związanych z organizacją konkursu – art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

 1. Administrator będzie przekazywał dane osobowe innym podmiotom, tylko na podstawie przepisów prawa lub umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, w tym do organizacji będących sponsorami nagród, a także do dostawców usług teleinformatycznych oraz Facebooka.
 2. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 3. Administrator będzie przekazywał dane osobowe innym podmiotom, tylko na podstawie przepisów prawa lub umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, w tym do organizacji będących sponsorami nagród, a także do dostawców usług teleinformatycznych.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez okres niezbędny na dochodzenie i obronę roszczeń, tj. 3 lata od zakończenia roku, w którym odbył się konkurs.
 5. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 6. Skargę na działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek ich niepodanie uniemożliwi udział w konkursie.
 8. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
Facebook Comments

Możesz również polubić…

Shares
Skip to content