Regulamin konkursu „Czym jest dla mnie weganizm”

REGULAMIN KONKURSU

A.  „Czym jest dla mnie weganizm” (fotograficzny)

Postanowienia ogólne

Organizatorem konkursu jest Fundacji Międzynarodowy Ruch Na Rzecz – Viva! z siedzibą w Warszawie ul. Kawęczyńska 16/39 (w tym jej bydgoska grupa lokalna), zwana dalej Organizatorem.

W konkursie może wziąć udział każda dorosła osoba lub zespół osób, w tym dzieci i młodzież za potwierdzoną zgodą minimum jednego rodzica lub opiekuna prawnego.

Cele konkursu

Celami niniejszego konkursu, realizowanego w ramach XV Ogólnopolskiego Tygodnia Wege, są:

–  propagowanie humanistycznego spojrzenia na kwestię praw zwierząt pośród wszystkich grup wiekowych – także wśród dzieci i młodzieży;

– wspieranie bydgoskich, w pełni roślinnych punktów gastronomicznych;

– rozwijanie lokalnych inicjatyw na rzecz poprawy losu wszystkich zwierząt;  

– rozwijanie umiejętności artystycznych i fotograficznych,

Zadanie konkursowe

Wykonanie i przesłanie na adres Organizatora (bydgoszcz@viva.org) autorskiej pracy fotograficznej nawiązującej do weganizmu (skojarzenia nawiązujące do tematu mają być tylko te pozytywne).

Zasady oceny prac

Prace będą oceniane przez koordynatorów i/lub wolontariuszy grupy lokalnej w Bydgoszczy. Oceniane będą

zgodność pracy z założeniami konkursu, wartość artystyczna, dodatkowo może zostać uwzględniona wartość artystyczna ew. autorskich ilustracji, na ocenę może mieć wpływ wiek uczestniczki/uczestnika.

Nagrody

Dla laureatów konkursu przewidziane są3 nagrody główne oraz ew. nagrody dodatkowe i wyróżnienia:

 1. Zaproszenie dla dwóch osób na dwudaniowy obiad + deser od restauracji „Naturalna” + zestaw złożony z upominków fundacyjnych + publikacja zdjęcia na fanpage’u Viva! Akcja dla zwierząt Bydgoszcz
 2. Zaproszenie dla dwóch osób na zestaw vegab+frytki+lemoniada od „Vegab Bydgoszcz” + zestaw złożony z upominków fundacyjnych + publikacja zdjęcia na fanpage’u Viva! Akcja dla zwierząt Bydgoszcz
 3. Zestaw wegańskich kosmetyków dla pań od firmy „Only Bio” + zestaw złożony z upominków fundacyjnych + publikacja zdjęcia na fanpage’u Viva! Akcja dla zwierząt Bydgoszcz

Dodatkowo planowane jest przyznanie wyróżnień/nagród dodatkowych według uznania Komisji Sędziowskiej i przewidzianych na ten cel zasobów organizatora (w tym upominków fundacyjnych).

Ważne terminy

25-30 maja 2021 – czas na przesyłanie prace konkursowych na adres mailowy: bydgoszcz@viva.org.pl. Prace konkursowe nie będą tajne i mogą być też publikowane w tym czasie na stronach Organizatora.

31 maja 2021 – ogłoszenie wyników konkursu – równolegle na facebookowej stronie Viva! Akcja dla zwierząt, Bydgoszcz oraz na stronie www.viva.org.pl

1 czerwca – 14 czerwca 2021 – odbiór nagród

Komisja Sędziowska

Prace konkursowe w konkursie A (fotograficznym) oceniać będzie 3 osobowe jury w skład, którego wchodzić będą wolontariusze/ wolontariuszki z bydgoskiej vivy (oczywiście dane osoby będą wykluczone z brania udziału w konkursie).

Postanowienia końcowe

Aby uznać konkurs za ważny, muszą wpłynąć minimum trzy prace spełniające warunki regulaminu. W przypadku mniejszej ilości prac Organizator może przyznać nagrody inne niż główne (np. upominki).

Biorąc udział w konkursie uczestnik zgadza się na przeniesienie praw autorskich do swojej pracy na rzecz Organizatora.

Osoby, które zwyciężą zostaną poinformowane o tym mailowo.

Decyzje Komisji Sędziowskiej są niepodważalne i nie podlegają oprotestowaniu.

Organizator zastrzega sobie prawo do….

ZAŁĄCZNIK NR 1 (RODO)

W związku z przetwarzaniem danych osobowych informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt – Viva! (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą ul. Kawęczyńska 16 lok 39, 03-772 Warszawa. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Kawęczyńska 16 lok 39, 03-772 Warszawa, telefonicznie: 0801011902 – czynne codziennie od 09:00 do 17:00 (z telefonów komórkowych 22 828 43 29), lub drogą mailową: biuro@viva.org.pl.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem mailowym: iodo@rt-net.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny.
 4. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu:
 5. a) przyjęcia zgłoszenia konkursowego, rozstrzygnięcia konkursu, wyłonienia zwycięzców oraz przyznania nagród w ramach „Tygodnia Wege” – art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
 6. b) rozpatrzenia reklamacji oraz w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń związanych z organizacją konkursu – art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 7. Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.
 8. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 9. Administrator będzie przekazywał dane osobowe innym podmiotom, tylko na podstawie przepisów prawa lub umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, w tym do organizacji będących sponsorami nagród,
 10. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez okres niezbędny na dochodzenie i obronę roszczeń, tj. 3 lata od zakończenia roku, w którym odbył się konkurs.
 11. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 12. Skargę na działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 13. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek ich niepodanie uniemożliwi udział w konkursie.
 14. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

ZAŁĄCZNIK NR 2.

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego niepełnoletniego uczestnika konkursu

Ja niżej podpisany/a (imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego)

………………………………………………………………………………………………………….

oświadczam, że z związku z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 2016, poz.922) wyrażam zgodę na wykorzystanie danych osobowych mojego dziecka


(imię i nazwisko dziecka) ………………………………………………………………………………………………….

w celach związanych z konkursem (A/B) w ramach 15. Ogólnopolskiego Tygodnia Wege, organizowanego przez Fundację Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt Viva! oraz akceptuję postanowienia Regulaminu Konkursu.

…………………………………

(miejscowość, data)

………………………………….

(czytelny podpis rodzica/opiekuna)

Facebook Comments

Możesz również polubić…

Shares
Skip to content